X

  1.  - ارتقای سطح کيفی خدمات پزشکی و جلوگيری از تجويز و مصرف غيرمنطقی و بی رويه دارو
  2. - کمک به برنامه ريزی های بهداشتی، درمانی و دارويی
  3. - استفاده از اطلاعات حاصل از بررسی نسخ در زمينه های آموزشی و پژوهشی
  4. - کاهش منطقی و پيشگيری از هزينه های غير ضروری
  5. - ارائه الگوی صحيح تجويز و مصرف منطقی دارو و خدمات پزشکی
  6. - ارتقای فرهنگ عامه در جهت افزايش آگاهی های بهداشتی، درمانی و دارويی