طراحی سایت
Text/HTML

هشداردر مورد شكل تزريقي پيروكسيكامLinkClick.aspx

Text/HTML

گزارشات عوارض ناخواسته ناشي از تزريق ديكلوفناك همچنان رو به افزايش استLinkClick.aspx

Text/HTML

ايندومتاسين و عوارض ناشي از آنLinkClick.aspx

Text/HTML

كوتريموكسازول و عوارض ناشي از آنLinkClick.aspx

Text/HTML

سرفه ناشي از داروهاي مهار كننده آنزيم مبدل آنژيو تانسين

LinkClick.aspx

Text/HTML

داروهاي مهار كننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACEIs) و عوارض ناشي از آنهاLinkClick.aspx

Text/HTML

سيزاپرايدLinkClick.aspxCisapride

Text/HTML

اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیLinkClick.aspx

 

Text/HTML

اينترفرون آلفاLinkClick.aspx

Text/HTML

افتادگي مچ پا ناشي از تزريق آمپول پيروكسيكامLinkClick.aspx

 

Text/HTML

هايپريكوم پرفوراتوم ( هايپپران ) و تداخلات دارويي ناخواستهLinkClick.aspx

Text/HTML

فنيل پروپانول آمين و خونريزي مغزي ناشي از آنLinkClick.aspx

Text/HTML

گزارش جديد افتادگي مچ پا ناشي از تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك سديمLinkClick.aspx

 

Text/HTML

هشدار در مورد تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك سديم و آمپول پيروكسيكامLinkClick.aspx

Text/HTML

فلج برگشت ناپذير ناشي از آمپول ديكلوفناك سديم و پيروكسيكامLinkClick.aspx

Text/HTML

قطع توليد و توزيع داخلي آمپول هاي ديكلوفناك سديم و پيروكسيكام

به علت عارضه برگشت ناپذير فلج پاLinkClick.aspx

Text/HTML

عوارض ناشي از تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك سديم با نام تجارتي ولتارنLinkClick.aspx

Text/HTML

نكات مهم در مورد تزريق آمپول Voltaren ( ديكلوفناك سديم )LinkClick.aspx

Text/HTML

عوارض اکستراپیرامیدال رسپریدونLinkClick.aspx

Text/HTML

مرگ ناشي از تزريق سرم حيواني به جاي سرم انسانيLinkClick.aspx

Text/HTML

اطلاعيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آسيب عصب سياتيك ناشي از تزريق آمپول ولتارن ( ديكلوفناك سديم )LinkClick.aspx

Text/HTML

هشدار مهم در ارتباط با داروي LinkClick.aspx(Zoloft) Sertraline

Text/HTML

تغيير در Labeling ايزوترتينوئين (Accutane) اعلام شده توسط LinkClick.aspxFDA

Text/HTML

هشدار در خصوص تزريق وريدي رانيتيدين

LinkClick.aspx

Text/HTML

"ايمني فرآورده هاي موضعي Lindane در درمان جرب و شپش "

LinkClick.aspx

Text/HTML

عوارض شديد پوستي ناشي ازمصرف لاموتريژين

LinkClick.aspx

Text/HTML

“مرگ متعاقب مصرف سولفات منيزيم”

LinkClick.aspx

Text/HTML

مرگ دو بیمار به دنبال اشتباه در تزریق وریدی دوپامین

LinkClick.aspx

جستجو