X

واحد پیگیری کمبودهای دارویی

این واحد از زیر مجموعه های واحد نظارت بر دارو و مخدر است که از طریق ارتباط با داوخانه های مراکز آموزشی و درمانی و داروخانه هلال احمر، کمبودهای دارویی استان را شناسایی و با پیگیری از طریق شرکت های پخش جهت رفع مشکل کمبود داروها فعالیت می کند.

شرح وظایف:

1.  شناسایی کمبودهای دارویی استان و پیگیری جهت رفع آنها

2.  ارسال و پیگیری گزارش کمبودهای دارویی به دانشگاه قطب و سازمان غذا و دارو

3.  پیگیری مکرر جهت رفع کمبودهای دارویی از طریق شرکت های پخش دارو

4.  پیگیری مراجعات حضوری و تلفنی بیماران در خصوص کمبودهای دارویی

5.  انجام مکاتبات لازم با سازمان غذا  ودارو و شرکت های پخش دارویی جهت رفع کمبودهای دارویی استان

6.  پیگیری موجودی و نحوه توزیع داروهای خاص و سهمیه ای در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه