X

 

شرح وظایف:
پيگيري كمبود هاي دارويي در سطح استان و تلاش در جهت تأمين حداكثري آنها از طريق هماهنگي با شركت هاي پخش دارويي و اداره كل دارو
صدور حواله جهت اقلام دارويي کمیاب و خاص
انعكاس كمبودهاي دارويي به واحد برنامه ريزي سازمان معاونت غذاودارو
انجام مساعدت های مالی برای بیماران سرطانی،ام اس،وبرخی بیماری های خاص دیگر
صدور مجوز برای داروهای سقط جنین پس از بررسی مدارک پزشکی بیماران
- پیگیری ورود داروهای یارانه ای به استان
نظارت بر توزیع داروهای خاص

پاسخگویی به کمبودهای دارویی بیماران و مراکز درمانی