X

نظارت و اعلام مقررات مربوط به تاسيس مراکز توليد،توزيع و نگهداری مواد دارويی

-بررسی و تنظيم مدارک با توجه به ضوابط تأسيس مراکز توزيع و نگهداری مواد دارويی واقدام در کميسيون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها

-بررسی در زمينه نگهداری و عرضه و فروش محصولات دارويی

-جمع آوری و نگهداری و بررسی اطلاعات و آمار و مدارک مربوط به محصولات دارويی

-نظارت بر امور دارويی داروخانه های استان

-کنترل و ارزشيابی فعاليت های دارويی داروخانه های استان

-کنترل امور دارو و لوازم پزشکی در انبار داروخانه های وابسته

-بررسی ميزان موجودی دارو با توجه به نياز و مصرف واحدهای وابسته

- نظارت بر نحوه درخواست و موجودی دارو و اعمال نظارت فنی در مورد داروهای تاريخ دار در واحدهای تابعه

-نظارت بر نحوه نگهداری داروهای خاص و مواد اعتياد آور و حسن جريان امور

- نظارت بر انجام امورات مربوط به اطلاع رسانی دارو و سموم

- برنامه ريزی آموزشی جهت پرسنل داروخانه های واحدهای تحت پوشش

-نظارت بر امورات کميته علمی تجويز و مصرف منطقی دارو

- برنامه ريزی جهت تهيه مطالب علمی و آموزشی در زمينه تجويز و نگهداری و مصرف منطقی دارو