شماره: 25744
1398/09/04
جلسه برنامه ریزی و اجرای مرحله اول طرح PMS فرآورده های خوراکی و آشامیدنی سال 98
جلسه  برنامه ریزی و اجرای مرحله اول طرح PMS فرآورده های خوراکی و آشامیدنی سال 98

جلسه  برنامه ریزی و اجرای مرحله اول طرح PMS فرآورده های خوراکی و آشامیدنی سال 98  و همچنین اعتباربخشی و تصدیق روش آزمونهای سالمونلا،استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی بخش میکروب شناسی آزمایشگاه در تاریخ 21/8/98 راس ساعت 9:30 در دفتر مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو با حضور مسئولین فنی آزمایشگاه و کارشناسان آزمایشگاه برگزار گردید .

حق انتشار محفوظ است ©