X

 

فعاليت هاي اصلي: 
· پاسخدهی به سوالات دارویی و موارد مسمومیت به صورت تلفنی
· ارسال گزارشات عوارض دارویی به مرکزADR
· برگزاری هفته پیشگیری از مسمومیت ها
· اجرای طرح آماده باش مراکز DPIC در نوروز
·  همکاری در تهیه برنامه های آموزشی در رادیو و تلویزیون با موضوع اطلاعات دارویی و نحوه پیشگیری و درمان مسمومیت ها
·  تدوین دستورالعمل های درمان دارویی مسمومیت ها و حملات NBC
·  کمک به راه اندازی مراکزDPIC دانشگاهی و اعطای مجوز تاسیس مراکز DPIC خصوصی
·  تهیه و ارائه گزارشات کلیه مراکز کشور (گزارش تماسهای تلفنی، برگزاری هفته پیشگیری از مسمومیت ها، برگزاری آماده باش نوروز)
·  برگزاری کارگاه های بازآموزی اختصاصی برای کارشناسان DPIC
·  برگزاری سمینارها و کارگاه های بازآموزی مرتبط با DPIC برای گروه پزشکی