X

 

« منشور حقوق بيمار در داروخانه »
 
در راستاي تبيين حقوق بيمار در مؤسسات دارويي و ارتقاي كيفيت خدمات و همچنين به منظور بهبود و ارتقاي شاخص هاي سلامت جامعه و اجراي ماده يك قانون تشكيل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ، دارويي ، مواد خوردني و آشاميدني مصوب مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه هاي مربوط بدين وسيله منشور حقوق بيمار در داروخانه به شرح زير ابلاغ مي گردد :
 
1.     بيمار حق دارد بعد از دريافت دارو از داروساز در داروخانه ، اطلاعات مورد نياز درباره درمان دارويي اش ( از جمله مقدار و نحوۀ صحيح مصرف دارو ) را سؤال نمايد و داروساز موظف است تا تفهيم كامل بيمار به تمامي سؤالات دارويي بيمار پاسخ گويد . اطلاعات داده شده بايد بدون اصطلاحات تخصصي و كاملاً واضح باشد به طوريكه بيمار قانع و به طور كامل توجيه شود . علاوه بر ان داروساز موظف است مقدار و نحوۀ مصرف دارو را مطابق دستورالعمل شمارۀ  739/د  مورخ  5/2/80  مكتوب نمايد .
2. بيمار حق دارد كه حرمت و شأن او در داروخانه حفظ شده و به نيازهاي دارويي او با رعايت ضوابط و مقررات به موقع و به طور كامل توجه شود .
3. بيمار حق دارد در رابطه با حفظ اسرار بيماري و وضعيت سلامت خود به داروساز اعتماد كامل داشته باشد و داروساز مي بايد در روابط كاري خود چنين اطميناني را براي بيماران فراهم نمايد .
4. بيمار حق دارد در مورد داروهايي كه پزشك براي او تجويز مي كند از داروساز در داروخانه راهنمايي و مشاوره بخواهد .
5. بيمار حق دارد به پاسخ هاي داروساز در رفع نيازهاي دارويي اش اطمينان كند و داروساز مسئول گفته ها و  توصيه هاي خود مي باشد .
6. بيمار حق دارد از داروساز خود درباره منافع و مضرات و هزينه هاي دارويي اش اطلاعات بخواهد و داروساز بايد بيمار را راهنمايي كند .
7. بيمار حق دارد كه بداند در صورت فراموش كردن يك دوز دارو ، چه بايد كرد .
8. بيمار حق دارد كه بداند چطور متوجه شود داروهاي مصرفي اش اثر كرده و علامت پيشرفت درمان چيست .
9. داروساز مي تواند با توجه به سطح آگاهي بيمار و در صورتي كه از گروه پزشكي باشد اطلاعات اضافي ارائه نمايد
10.داروساز بايد در مورد تداخل داروهاي تجويز شده در نسخه با غذا ، داروهاي ديگر و پاسخ هاي آزمايشگاهي بيمار را راهنمايي كند .
11.داروساز بايد توصيه هاي مصرف دارو در حالت بارداري يا شيردهي را در صورت لزوم به بيمار اعلام نمايد .
12.داروساز بايد بيمار را در صورت مصرف " دارويي همزمان با ساير داروها " ( داروهاي OTC ، ضد بارداري ، خوراكي و غيره ) در صورت لزوم راهنمايي كند .
 
13. داروساز بايد در صورتي كه بيمار داراي بيماري زمينه اي نيز هست ، نحوۀ مصرف داروهاي موجود در نسخه را به بيمار توصيه نمايد .
14.داروساز بايد صحت دوزاژ تجويزي را با توجه به شرايط بيمار ( سن ، وزن و غيره ) بررسي و در صورت لزوم با پزشك معالج مشورت نمايد .
15.داروساز بايد عوارض جانبي مهم دارو را با توجه به برگۀ راهنمايي بيمار ( بروشور ) با رعايت شرايط بيمار هشدار دهد .