X
نام اداره: اداره امور داروخانه ها و توزیع.
هدف کلی: بررسی تدوین راهکارهای عرضه و توزیع منطقی دارو در سطح کشور
اهداف اختصاصی:
1- تسریع در رسیدگی به درخواست متقاضیان امور مربوط به داروخانه ها به خصوص تاسیس داروخانه
2- تدوین مقررات بهینه سازی ارائه خدمات داروخانه های دایر
3- تنظیم ضوابط تاسیس داروخانه با نیاز سنجی دارویی مناطق مختلف
4- نظارت بر عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی و داروخانه های تحت پوشش و شرکت های پخش دارو با برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و بازدیدهای ادواری
5-  هماهنگ سازی گروههای نظارت بر عملکرد داروخانه ها مانند سازمانهای بیمه گر و ... و بهبود روشهای نظارتی با آموزش بازرسین دانشگاهی
6- تدوین استانداردهای فنی، نگهداری و توزیع دارو (GDPو USP)
7- رسیدگی به درخواست صدور موافقت اصولی تاسیس و مجوز فعالیت شرکت های توزیع دارو
8- نظارت بر نحوه فعالیت شرکت های پخش و بهینه سازی روند توزیع دارو در سطح کشور
 
فعالیت های اصلی: امور داروخانه ها و شرکت های پخش دارو
 
فعالیت های جانبی:
1- صدور پروانه مسئول فنی موسسات دارویی و وابسته
2- رسیدگی به درخواست شرکت های فوریتی واردات دارو
3- ارزشیابی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه دارو
 
شرح مسئولیت ها:
الف) شرح وظایف امور داروخانه ها:
1- نظارت، برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی بین قسمت ها و هدایت کارکنان تحت سرپرستی
2- تدوین و تنظیم آئین نامه، ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای مربوط به تقاضای تاسیس، انتقال سرمایه، انتقال محل، مسئولیت فنی، تبدیل وضعیت ارائه خدمات دارویی و انحلال داروخانه
3-  رسیدگی به درخواست ها، استعلام ها و شکایات و مدارک و پرونده های وارده به اداره امور داروخانه ها و ارجاع بر حسب مورد و نظارت بر گردش کارها و اقدام در جهت رفع نارسایی ها
4- نظارت و رسیدگی به رعایت تناسب رشد جمعیت و میزان نیاز داروخانه، با توجه به مقدار دانش آموختگان داروسازی و نظر دانشگاههای علوم پزشکی کشور
5-  نظارت و رسیدگی به ارائه راهکارهای اجرایی مناسب جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات دارویی داروخانه ها
6-  نظارت و سازماندهی و تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به بازرسی داروخانه ها نظیر نحوه بازرسی، آموزش بازرسین داروخانه و ...
7- رسیدگی به نظارت بر عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص امور مربوط به داروخانه های تحت پوشش با انجام بازدیدهای دوره ای مستمر
8-  تشکیل جلسات کمیسیون قانونی ماده 20 در امور مربوط به داروخانه ها (دبیر کمیسیون)
ب) شرح وظایف امور شرکت های پخش دارو
1- تدوین و تنظیم آئین نامه، ضوابط و مقررات مربوط به تاسیس شرکت های توزیع دارو
2- نظارت و رسیدگی بر تناسب و تعداد شرکت های توزیع با روند پخش دارو در کشور
3-  برنامه ریزی و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای بهبود و ساماندهی توزیع بهینه دارو در سطح کشور
4- نظارت بر نحوه فعالیت شرکت های توزیع دارو و تهیه استانداردهای لازم (USP و GDP) برای ارائه خدمات آنها
5- تشکیل جلسات کمیسیون ماده 20 در امور مربوط به شرکت های توزیع دارو جهت صدور، تمدید و ابطال، موافقت اصولی و مجوز فعالیت