X

 

EC براث

kf

ORANGEآگار

SIM

SPS آگار

SSآگار

TSI

urea broth

XLDآگار

YGCآگار

برد پارکر آگار

برلیان گرین بایل براث یوبل

برلیان گرین بایل یراث دوبل

پپتون واتر

دوبل BGBG

دوبل EEB

سیتریماید

فنل رد آگار

کوک میت

لاکتوز براث

لوریل سولفات

لیزین آیرون آگار

مانیتول سالت آگار

محلول سدیم تتراتیونات

مک کانکی گلوکز دار

مک کانگی آگار

نوترینت آگار

ویولت رد بایل آگار

یوبل BGBG

یوبل EEB