X

 

بخش شيمي
 يکي از واحد هاي آزمايشگاه کنترل مواد غذايي، آرايشي – بهداشتي مي باشد. اين واحد يکي از واحد هاي فني ، تخصصي در آزمايشگاه مي باشد. در اين بخش کليه نمونه هاي ارسالي از واحد هاي توليدي تحت پوشش اداره نظارت بر مواد غذايي، مراجع مورد استفاده در اجراي سياست هاي اين بخش، بر اساس استانداردهاي ملي و جهاني و دستورالعمل ها و بخش نامه هاي مصوب اداره کل آزمايشگاههاي غذا و دارو وزارت بهداشت ودر بعضي موارد نظر کارشناسي که با قوانين اداره کل منافات ندارد، مي باشد. در این آزمایشگاه در بخش شیمی واحدهای سم شناسی و آرایشی –بهداشتی نیز تحت پوشش قرار داده شده است