X

 

تجهیزات پزشکی:
هرگونه وسایل, تجهیزات , ابزار, لوازم , ماشین آلات , وسایل کاشتنی ,مواد, معرف ها یا کالیبراتورها آزمایشگاهی و نرم افزارها که توسط تولید کنندگانبرای انسان –به تنهایی یا در تلفیق با سایر وسایل – جهت حداقل یکی از اهدافزیر ارائه می گردد:
تشخیص, پیشگیری ,پایش, درمان یا کاهش بیماری
تشخیص, پایش, درمان, تسکین, جبران یا به تعویق انداختن صدمه یا معلولیت
تحقیق و بررسی جایگزینی اصلاح اناتومی یا یک فرایند فیزیولوژیک
حمایت کننده یا پشتیبانی کننده حیات
کنترل بارداری
تمیز یا ضد عفونی کننده و یا استریل کننده وسایل یا محیط برای اهداف پزشکی
فراهم کردن اطلاعات برای اهداف پزشکی و تشخیصی به کمک آزمایشات (in vitro) بر روری نمونه های گرفته شده از بدن