X

شرح وظايف مديريت نظارت بر فرآورده‌هاي طبيعي، سنتي و مكمل‌ها

بررسي و تكميل پرونده‌هاي ثبت فرآورده‌هاي طبيعي، سنتي و مكملها 
وظیفه اصلی این اداره نظارت بر كيفيت، ايمني و اثربخشي فرآورده های طبیعی از طريق بازرسی و نظارت بر تولید و عرضه داروهای گیاهی، مکملها و شیر خشک های موجود در بازار دارویی 
بازرسی و نظارت بر عملکرد عطاری ها و ساماندهی آنها
بررسی و نظارت بر مصرف مکمل ها و دارو ها در باشگاه های بدنسازی
فعالیت در زمینه آموزشی-پژوهشی مرتبط با فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی